Meniu Închide

STATUT

Descarcă Statut – format PDF

 

ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR COLEGIULUI

Constantin Diaconovici Loga – Timișoara

STATUT

al Asociației Absolvenților Colegiului

Constantin Diaconovici Loga din Timișoara

1990

 

Capitolul I

Numirea, durata și sediul Asociației

Art. 1 Absolvenții Colegiului (Liceului) C.D. Loga din Timișoara, precum și foștii elevi s-au constituit în Asociația Absolvenților Colegiului C.D. Loga din Timișoara persoană juridică.

Art. 2 Durata Asociației este nelimitată.

Art. 3 Sediul Asociației se află în localul Colegiului C.D. Loga.

Capitolul II

Scopul Asociației

Art. 4 Scopul Asociației este:

 1. sprijinirea morală și materială a Colegiului C.D. Loga și a elevilor săi;
 2. propovăduirea științei și culturii bănățene;
 3. adâncirea raporturilor de prietenie între membrii Asociației.

Art. 5 Desfășurarea oricărei activități partinice în cadrul Asociației este interzisă cu desăvârșire, de asemenea și orice manifestare șovină.

Capitolul III

Membrii Asociației sunt:

 1. membrii de onoare,
 2. membrii activi,
 3. membrii aderenți

Art. 6 Membrii de onoare se cooptează de către Adunarea Generală din foștii și actualii profesori ai Colegiului (Liceului) C.D. Loga.

Art. 7 Membrii activi sunt toți absolvenții Colegiului (Liceului) care solicită înscrierea în Asociație la secretariatul acesteia și care se obligă:

 1. să activeze necontenit în cadrul Asociației pentru atingerea scopului acesteia (conform Cap. II Art.3);
 2. să plătească cu regularitate taxele fixate de Adunarea Generală;
 3. să participe la toate ședințele Asociației;
 4. să se conformeze celor cuprinse în prezentul statut.

Art. 8 Membrii aderenți sunt foștii elevi ai Colegiului (Liceului) care solicită înscrierea în Asociație la secretariatul acesteia și care sunt admiși de către Comitetul de Conducere, având aceleași drepturi și obligații ca și membrii activi.

Art. 9 Calitatea de membru al Asociației încetează prin:

 1. moarte,
 2. demisie,
 3. excludere

Excluderea se poate face numai de către Adunarea Generală, la propunerea Comitetului de Conducere, în urma unei motivații bine întemeiate.

Capitolul IV

Organele, conducerea și funcționarea Asociației

Art. 10 Organele asociației sunt:

 1. Adunarea Generală ordinară și extraordinară
 2. Comitetul de Conducere
 3. Comisia de Cenzori

Art. 11 Adunarea Generală ordinară se ține în fiecare an la 21 mai (sau în preajma acestei date) când se serbează și patronul Colegiului (Liceului). Cu această ocaziese vor desfășura și aniversările festive ale promoțiilor de absolvenți care se vor face cu sprijinul conducerii Colegiului și al Comitetului de Conducere al Asociației Absolvenților. Convocarea Adunării Generale ordinare se face cu cel puțin 15 zile înainte și se ține cu majoritatea absolută a membrilor activi înscriși.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul de membri cerut, Adunarea se va ține în aceeași zi cu o oră mai târziu și cu orice număr de membrii prezenți, având aceeași ordine de zi.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută a voturilor membrilor prezenți.

Votul este egal, direct și secret.

În cazul când 50% din numărul membrilor prezenți sunt de acord, se poate ca votul să fie deschis (pe față).

Despre hotărârile luate de Adunarea Generală se încheie procese verbale.

Art. 12 Atribuțiile Adunării Generale sunt:

 1. alege Comitetul de Conducere, Comisia de Cenzori și cenzorii supleanți;
 2. discută și decide asupra dării de seamă anuale, a activității Asociației, a bilanțului și bugetului prezentat de către vicepreședintele economic și Comisia de Cenzori, dând descărcarea pentru gestiunea exercițiului încheiat și hotărăște asupra tuturor chestiunilor ce interesează Asociația.

Art. 13 Alegerea Comitetului de Conducere și a Comisiei de Cenzori se face prin votare, proclamându-se aleși candidații care întrunesc majoritatea relativă a voturilor exprimate. În caz de paritate de voturi se procedează prin tragere la sorți.

Art. 14 Au drept de vot activ și pasiv numai membrii activi și aderenți care și-au achitat cotizațiile la zi.

Art. 15 În cazul în care Comitetul de Conducere nu convoacă Adunarea Generală ordinară la termenul fixat, aceasta se întrunește de drept.

Art. 16 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de Comitetul de Conducere al Asociației Absolvenților sau la cererea scrisă a cel puțin 30 de membrii ori de câte ori interesele Asociației o cer, având aceleași atribuții.

Art. 17 Comitetul de Conducere al Asociației se compune din: președinte, vicepreședinte, secretar general, secretar, trezorier (casier) și membri. Comisia de cenzori este formată din trei cenzori și doi supleanți.

Comitetul de Conducere se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele Asociației o cer încheind procese verbale de hotărârile luate.

Comitetul ține ședința cu peste 50% din numărul membrilor săi.

Art. 18 Atribuțiile membrilor Comitetului de Conducere sunt:

 1. președintele Asociației convoacă și prezidează ședințele Comitetului și ale Adunării Generale ordinare și extraordinare.

Reprezintă Asociația în afară împreună cu secretarul general prin semnătura sa și a secretarului general, veghează la aplicarea statutului și ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de către Adunarea Generală și Comitetul de Conducere. De asemenea, sesizează Comitetul de Conducere al Asociației despre orice abatere produsă.

 • vicepreședintele îl înlocuiește pe președinte în cazul absenței acestuia, preluându-i toate atribuțiile;
 • secretarul general are conducerea administrativă și operativă a Asociației, emite documentele (actele) și face raportul de activitate al Asociației. Îngrijește de executarea hotărârilor în Comitet și Adunările Generale.
 • secretarul redactează procesele verbale ale Comitetului și Adunărilor Generale, ajutând pe secretarul general în atribuțiile acestuia. De asemenea, se îngrijește de documentele și arhiva Asociației.
 • trezorierul (casier) manipulează fondurile Asociației, conformându-se în ceea ce privește plățile dispozițiunile celor în drept (președinte, vicepreședinte economic, secretar general).

Art. 19 Comitetul de Conducere convoacă Adunarea Generală ordinară și extraordinară, prin afișarea la sediul Asociației și prin publicare în presă. Administrează veniturile și cheltuielile și întocmește bugetul Asociației.

Tot Comitetul de Conducere ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate ale membrilor prezenți asupra oricăror chestiuni ce interesează activitatea Asociației și bunul ei mers, afară de atribuțiunile care cad în competența Adunării Generale.

Art. 20 Comisia de Cenzori se compune din trei cenzori și doi supleanți, care verifică și controlează gestiunea, fac raport Adunării Generale și iau parte cu vot consultativ la ședințele Comitetului de Conducere.

Art. 21 Comitetul de Conducere și Comisia de Cenzori se aleg pe o durată de doi ani.

În caz de descompletare a Comitetului de Conducere, locurile devenite vacante se vor completa prin cooptare cu majoritatea voturilor membrilor Comitetului a căror prezență va trebui să fie de peste 50% din membrii aleși.

În cazul descompletării unui număr mai mare de 50% a membrilor aleși sau a demisiei în bloc a Comitetului, președintele Asociației sau substituții săi (vicepreședinți, secretar general) convoacă în termen de 15 zile Adunarea Generală extraordinară pentru alegerea noului Comitet de Conducere. Convocarea va cuprinde ordinea de zi, iar la sfârșitul ședinței se va încheia proces verbal.

Art. 22 Până la alegerea noului Comitet afacerile urgente de minimă importanță, ce se găsesc în curs, le va gira vechiul Comitet.

Capitolul V

Art. 23 Fondurile Asociației se compun din:

 1. taxă de înscriere și cotizații. Taxa de înscriere se achită integral la intrarea în Asociație. Cotizațiile se achită trimestrial și anual. Ele vor fi fixate de Adunarea Generală sau de Comitetul de Conducere;
 2. donațiuni și legate,
 3. orice alte venituri.

Capitolul VI

Modificarea statutului și dizolvarea Asociației

Art. 24 Modificarea statutului se poate hotărî cu Adunarea Generală, convocată cu formele prevăzute în prezentul statut. Adunarea Generală va trebui să fie legal constituită, adică să cuprindă peste 50% din numărul membrilor înscriși, iar votul să reprezinte 2/3 din numărul de membri prezenți.

Art. 25 Dizolvarea Asociației se poate hotărî numai de către Adunarea Generală în aceleași condițiuni ca și modificarea statutului (prezența a peste 50% din numărul membrilor înscriși, iar votul să reprezinte 2/3 din numărul de membri prezenți).

În caz de dizolvare, averea Asociației va trece în patrimoniul Colegiului C.D. Loga, constituind un fond pentru ajutorarea elevilor orfani și săraci, care îndeplinesc condiția de merituozitate stabilită de către Consiliul profesoral și Consiliul de administrație al Colegiului. Responsabilitatea mânuirii acestui fond de binefacere revine Consiliului de administrație al Colegiului C.D. Loga.

Adunarea Generală care hotărăște dizolvarea Asociației va alege din sânul ei o comisie compusă din președinte, secretar și un raportor, care va avea următoarele atribuțiuni:

 1. lichidarea afacerilor Asociației, până la dizolvarea definitivă și predarea patrimoniului, care se va executa în cel mult 3 luni de zile;
 2. verifică gestiunea Comitetului de Conducere și a Comisiei de Cenzori;
 3. procedează la predarea patrimoniului Asociației către Colegiu, întocmind cuvenitul proces verbal;
 4. raportează Comitetului de Conducere al Asociației dizolvate de îndeplinirea sarcinii încredințate, întocmind cuvenitele documente.

Art. 26 Prezentul statut s-a votat în Adunarea Generală a Asociației Absolvenților Colegiului Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, cu ocazia reînființării acesteia, ținută în ziua de 10 iunie 1990.

Art.27 Deși Adunarea Generală pentru reînființarea Asociației s-a ținut numai pe ziua de 10 iunie 1990, Adunarea Generală hotărăște ca actul de renaștere al Asociației Absolvenților Colegiului C.D. Loga din Timișoara, să poarte data de 21 mai 1990, ziua patronului Colegiului.

Președinte ing. Emil Sebeșan        ss indescifrabil

Vicepreș. av. Alex Ionescu ss indescifrabil

Vicepreș. dr.ing. Emil Petrovici     ss indescifrabil

Vicepreș. ec. Mugurel Jula             ss indescifrabil

Trezorier (casier) av. Octavian Bocșa      ss indescifrabil

Secretar general dr. Olimpiu Vasiu           ss indescifrabil

Secretar ing. Leonte Munteanu    ss indescifrabil

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux